Xin báo giá: Lò Hơi tâng sôi.
- Công suất hơi : 6.000 kg hơi/h
- Kiểu lò hơi: Cháy tầng sôi tổ hợp ống nước, ống lửa, buồng đốt ngoài, tuần hoàn tự nhiên.
- Áp suất thiết kế: 16 kG/cm2
- Áp suất làm việc (Max): 16 kG/cm2
- Áp suất thử thuỷ lực: 24 kG/cm2 (Theo TCVN)
- Quy trình chế tạo: Theo TCVN 6413 - 1998 và TCVN 7704 - 2007