Giá thành nồi hơi tầng sôi đa nhiên liệu như thế nào? Nếu nâng cấp nồi hơi tầng sôi do công ty khác lắp đặt các bạn có nhận nâng cấp và lắp đặt loại nồi hơi tầng sôi đa nhiên liệu không. Vui lòng báo giá chi phí dự toán cho chúng tôi loại nồi hơi 12 tấn lên 15 tấn.